Absolutorium wójta Gacka

RYCZYWÓŁ.. Na sesji Rady Gminy radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004. 14 marca odbyła posiedzenie Komisja Rewizyjna, która po zbadaniu zgodności danych zawartych w sprawozdaniu budżetowym stwierdziła, że środki publiczne wydawane były zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na cele gospodarczo uzasadnione i wystąpiła z wnioskiem do przewodniczącego RG o udzielenie absolutorium wójtowi gminy.

Przewodniczący przekazał wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która przysłała pozytywną opinię o realizacji budżetu za 2004 rok.

W dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu radni podkreślili starania wójta o pozyskanie środków pozabudżetowych w tym z funduszy unijnych, kontraktu z wojewody, WFOŚiGW oraz FOGR. Dzięki tym funduszom będzie możliwa realizacja zadań inwestycyjnych takich jak kanalizacja czy budowa gimnazjum. Uchwał o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Ryczywół – Jerzemu Gackowi – została podjęta jednogłośnie.

Podobne artykuły